Beboernes eget ansvar

Winsnesgata borettslag ønsker å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne. Hva kan du gjøre for å bidra til at borettslaget er et trivelig og sikkert sted å bo?

Elektriske anlegg

Rundt 40 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret, og det er derfor viktig å ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. Styret er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. Det er også styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på ansvaret denne har for at anlegg og utstyr i boenheten er i tråd med lov og forskrift. Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Styret har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest av en autorisert installatør.

Røykvarsler

I Winsnesgata borrettslag har vi en felles brannalarm. Dersom det oppstår brann i en leilighet, vil beboerne i hele blokka bli varslet gjennom fellesalarmen. (Se egen rutine).

Mange av beboerne har egen røykvarsler i tillegg til fellesalarmen. Bruker du egen røykvarsler,  skal den monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Andelseier/beboer har ansvar for vedlikehold av røykvarsleren. Test med jevne mellomrom at røykvarsleren og batterier virker. Styret deler ut batterier til røykvarslere i desember hvert år. Husk å skifte batteri en gang i året.

Brannslokkingsutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i boenhetene. Kontroller pulverapparatet minst én gang i året og se at manometernålen står på grønt. Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg.

Branninstruks

Branninstruksen henger på oppslagstavlene i oppgangene.

Våtrom og ventilasjon

Tips om forebyggende tiltak vedr. vannlekkasjer

  • Skift pakninger i rennende sisterner og dryppende armatur.
  • Rens sluk minst en til to ganger per år.
  • Skift vannslanger og avløpsledninger for vaske- og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10 år.
  • Regelmessig kontroll bak/under oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og varmtvannsbereder i kjøkken.
  • Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hoved-stoppekranen.
  • Vannførende maskiner som monteres i rom uten sluk, bør sikres ved å montere automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant.
  • Kontroller at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet.
  • Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk.
  • Ikke la vannførende maskiner gå når ingen er til stede eller når alle sover.

Ventilasjon:

  • Sørg for god luftsirkulasjon i leiligheten.

Hva kan du gjøre for at borettslaget skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Oppdager du skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg om å melde fra om dette. Send skriftlig melding om skade til Terje Hellerud: thelleru@