VEDLIKEHOLDSFONDET

Vedtekter for: Vedlikeholdsfond Winsnesgata Borettslag i Kongsvinger kommune

Vedtatt på generalforsamling 30.mai 2013.

1. Formål

Winsnesgata borettslag skal ha et vedlikeholdsfond som skal ha til formål å bygge opp kapital for å dekke utgifter til vedlikehold på fellesarealene, og som sikkerhet dersom det i fremtiden oppstår ekstraordinære utgifter med vedlikehold og reparasjoner av slike arealer i tillegg til videre oppgradering og forskjønnelse av borettslaget.

2. Anvendelse av fondet

    1. Borettslagets vedlikeholdsfond kan benyttes til følgende formål:
    2. Uforutsette, vesentlige reparasjoner etter hærverk/ulykke/brann
    3. Normalt, vesentlig vedlikehold

Planlagt, vesentlig utbedring/oppussing som innebærer heving av teknisk og estetisk standard på bygg og/eller eiendom Styret har disposisjonsmyndighet over vedlikeholdsfondet i saker som faller inn under kategori 1 og 2. Styret skal i så fall sende ut skriftlig orientering om dette til alle andelseierne, og dessuten snarest mulig kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og forelegge saken til behandling for andelseierne i de tilfeller investeringen utgjør mer enn 10% av borettslagets samlede felleskostnader.

Saker som faller inn under kategori 3 skal disponeres etter beslutning på generalforsamlingen. Et vedtak om disponering av midlene krever 2/3 flertall.

3. Fondets størrelse

Saker som faller inn under kategori 1 kan midlertid finansieres av vedlikeholdsfondet med mindre dette ikke er saker som dekkes av borettslagets forsikringer. Hvis dette ikke dekkes av borettslagets forsikring, skal borettslagets generalforsamling fastsette på hvilke måte dette skal finansieres.

Det skal utarbeides investeringsbudsjett for saker som faller inn under kategori 2, og som skal vedlegges disse vedtektene når reklamasjonsarbeidet er ferdigstilt. (Vedlikeholdsplan)

Den enkelte andelseier innbetaler et beløp til fondet som tilsvarer minimum 50,-pr leilighet pr mnd.

Saker som faller inn under kategori 3 skal besluttes ‘på borettslagets generalforsamling. Hvordan dette skal finansieres skal også besluttes på borettslagets generalforsamling.

4. Forvaltning av fondets midler

Vedlikeholdsfondet føres på separat bankkonto. Innbetalinger til vedlikeholdsfondet er endelige, dvs at andeler i vedlikeholdsfondet ikke utløses etter brøken ved salg av den enkelte andel.

5. Innbetaling av kapital til fondet

Innbetalinger til fondet skjer sammen med innbetalinger av felleskostnadene. Størrelsen på innbetalingene fastsettes hvert år av borettslagets generalforsamling.

Borettslagets generalforsamling kan også vedta ekstraordinær avsetning til vedlikeholdsfondet.

Det kan også innbetales ekstra til fondet etter eget ønske fra den enkelte andelseier.

6. Oppløsing

Vedlikeholdsfondet kan ikke oppløses uten etter vedtak på sameiets årsmøte med minst 90% flertall av borettslagets samlede stemmer.

image_pdfimage_print